¿Què és?

El Desgast professional (Burnout) és la resposta prolongada a estressors crònics a nivell personal i relacional en el treball, determinat a partir de les dimensions conegudes com a esgotament, cinisme i ineficàcia professional. (Maslach, Schaufeli i Leiter. 2001).
El "engagement" (vinculació o compromís en el treball) es defineix com la connexió energètica i afectiva amb les activitats laborals, i encara que s'ha correlacionat de forma negativa amb el desgast professional, suposen un estat motivacional positiu.

Objectiu

Amb aquest estudi es pretén mesurar el nivell de desgast que sofreix la seva professió. A continuació, li convidem a participar emplenant el qüestionari Maslach Burnout Inventory - General Survey(*Schaufeli, Leiter, Maslach i Jackson. 1996) i el qüestionari The Utrech Work Engagement Scale (UWES) amb el propòsit de recopilar una mostra en número suficient del col·lectiu laboral al qual pertany i poder comparar els resultats obtinguts amb la població treballadora espanyola. La recerca és un esforç i una obligació moral necessària que ens ajuda a realitzar diagnòstics més precisos sobre la simptomatologia associada, millorant les intervencions en la seva organització i/o equip. Els resultats ens permetran establir accions específiques de millora encaminades a reduir el desgast professional i a afavorir la motivació dels professionals

La participació és voluntària i completament anònima, només seran utilitzades les dades relatives al test. La present investigació estarà conduïda per personal i col·laboradors del Projecte Humanitzant la Justícia